Blog Archiv

“ Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết. (Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you've decided to look beyond the imperfections.) ”

- Khuyết danh -

“ Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả (Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.) ”

- Ralph Waldo Emerson -
Scroll To Top