Paris Paris…

Add video đầu tiên vào album này, footage Paris. Kỷ niệm 1 thời tuổi trẻ. Paris, I’m coming back to you now… to find my pieces of memory. A part of me. You. City of Stars… Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 10/07/2017.